Betingelser og vilkår for VentLog 2024

1. OMFANG

1.1. Disse aftalevilkår og betingelser (herefter benævnt “Vilkår”) træder i kraft og accepteres ved at sætte kryds i feltet “Jeg accepterer VentLogs vilkår for brug”, når der oprettes en VentLog organisation.

1.2. Aftalen gælder din virksomheds brug af platformen VentLog (herefter benævnt “Systemet”)  udbudt af Intertisement ApS.

1.3  Aftalen gælder mellem Intertisement ApS, Torvet 21, 6700 Esbjerg med CVR-nummer 31071739 ( herefter benævnt “VentLog”) og din virksomhed (herefter benævnt “Virksomheden”) .

1.4. VentLog tilbyder udelukkende Systemet til erhvervsmæssigt brug. Der er ingen fortrydelsesret på køb af VentLog abonnementer.

1.5. Brugeren, der opretter Virksomhedens konto til Systemet, garanterer personligt at have lovlig ret til at acceptere disse Vilkår på Virksomhedens vegne.


2. AFTALENS VARIGHED

2.2. Virksomhedens abonnement træder i kraft så snart Virksomhedens bestilling modtages af VentLog i forbindelse med virksomhedens accept af disse Vilkår.

2.3. Aftalen kan til enhver tid opsiges af Virksomheden med 3 måneders varsel.


3. FAKTURERING & BETALINGSBETINGELSER

3.1. Første faktureringsperiode opstartes så snart Virksomhedens bestilling modtages af VentLog.

3.2  Efterfølgende faktureringsperioder løber fra den første dag i måneden til den sidste dag i måneden.

3.3  Faktura sendes til Virksomheden sidste bankdag i måneden.

3.4. Betaling kan foregå via bankoverførsel.

4. OPHØR

4.1. Virksomheden kan opsige aftalen med 3 måneders varsel via Systemet. Derudover kan aftalen også opsiges ved at kontakte VentLogs support-telefon eller via e-mail på support@ventlog.dk.

5. ANVENDELSE

5.1  VentLog giver Virksomheden en ikke-eksklusiv adgang til anvendelse af Systemet.

5.2. Virksomheden må kun benytte Systemet til eget brug, for virksomhedens ansatte eller virksomhedens rådgivere.

5.3. Virksomheden må ikke give en tredjepart adgang til Systemet.

5.4. Et abonnement på Systemet kan ikke overføres til en tredjepart.

5.5. Hver bruger på Systemet skal have sin egen konto.

6. DRIFT

6.1. VentLog bestræber sig på at opretholde en stabil drift af Systemet.

6.2. VentLog er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser af Systemet, inklusiv driftsforstyrrelser, der er uden for VentLogs kontrol.

6.3. Ved forstyrrelser af driften forpligter VentLog sig til på forsvarlig vis at genoprette adgangen til Systemet så hurtigt som muligt.

6.4. Planlagte Driftsforstyrrelser kan forekomme i driften af systemet. VentLog varsler Virksomheden 3 dage inden der foretages en planlagt driftsforstyrrelse.

6.5. Planlagte Driftsforstyrrelser udføres om muligt uden for normal arbejdstid. Det tilstræbes at udføre disse i tidsrummet kl. 22.00 – 06.00.

6.6. Ekstraordinære Planlagte Driftsforstyrrelser kan forekomme, for at sikre stabil drift fremadrettet. Disse varsles hurtigst muligt til Virksomheden, og VentLog garanterer ikke at disse udføres i tidsrummet for Planlagte Driftsforstyrrelser.7. DATA

7.1. VentLog er forpligtet til at sikre, at den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark overholdes, for nuværende særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen). Leverandøren er herunder endvidere forpligtet til at efterleve supplerende dansk lovgivning til databeskyttelsesforordningen, herunder lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

7.2. VentLog er ikke ansvarlig for at sikre, at Virksomheden overholder Virksomhedens egne forpligtelser i henhold til gældende lov, herunder som dataansvarlig.

7.3. Såfremt VentLogs drift af Systemet for Virksomheden indebærer behandling af persondata, skal Parterne indgå en databehandleraftale som overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

7.4. Medmindre andet er aftalt, vil den gældende databehandleraftale være VentLogs Standard Databehandleraftale.

8. STATISTIK & ANALYSE

8.1. VentLog opsamler statistikker og analysedata om Virksomhedens brug af applikationen for at forbedre driften, stabiliteten, brugervenligheden samt til planlægning af videreudvikling af Systemet.

9. LICENSER & RETTIGHEDER

9.1. Systemet, herunder software, alle kildekoder, alt materiale der i øvrigt indgår i Systemet, herunder lyd, film og billeder, der leveres som en del af Systemet tilhører eller er licenseret til VentLog medmindre andet skriftligt er aftalt. Virksomheden får således alene en ikke-eksklusiv brugsret på Systemet og må alene anvende det bestilte i Virksomheden, og i øvrigt overensstemmelse med Ophavsretsloven.

9.2. Systemet benytter sig af Open Source software licenseret til VentLog. Se Hjemmesiden for mere information.

9.3. Materiale der genereres og uploades i Systemet tilhører Virksomheden selv. Virksomheden licenserer materialet til VentLog og dets underleverandører i et sådant omfang at Systemet forsvarligt kan afvikles.

9.4. Virksomheden står inde for, at materiale der genereres og uploades ikke krænker tredjeparters rettigheder, og ikke indeholder materiale der er i strid med gældende lovgivning.

10. OVERDRAGELSE

10.1  VentLog har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til et koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at VentLog har ret til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. ANSVAR

11.1. For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger (13.1.1, 13.1.2 og 13.1.3):

11.2. VentLog er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af VentLog eller andre, som VentLog har ansvaret for. VentLog er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i Virksomhedens besiddelse. VentLog er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Virksomheden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er VentLog ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

11.3. VentLog er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning VentLog måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Virksomheden forpligtet til at holde VentLog skadesløs i samme omfang, som VentLogs ansvar er begrænset efter de 3 foretagende stykker. Disse begrænsninger i VentLogs ansvar gælder ikke, hvis VentLog har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

11.4. Hvis en tredjepart fremsætter krav mod VentLog eller Virksomheden om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. VentLog og Virksomheden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

12. UDVIKLING

12.1. Såfremt VentLog og Virksomheden indgår i et samarbejde om videreudvikling af Systemet, vil arbejdet falde under VentLogs Standard Salgs- og Leveringsbetingelser.

13. FORCE MAJEURE

13.1. VentLog er ikke ansvarlig overfor Virksomheden, når følgende omstændigheder indtræder efter

aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering., oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos VentLogs underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som VentLog ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er VentLog berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

14.TAVSHEDPLIGT & DATASIKKERHED

14.1. VentLog har tavshedspligt omkring din data og din brug af systemet.

14.2. VentLogs hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt.

14.3. VentLog er berettiget til at offentliggøre kundens navn som reference medmindre andet er aftalt med Virksomheden.

15. ÆNDRINGER PÅ DISSE VILKÅR

15.1. VentLog kan til enhver tid ændre disse Vilkår.

15.2. Den seneste udgave af disse Vilkår er tilgængelig på Hjemmesiden.

15.3. Brug af Systemet efter en udgave af Vilkårene er gjort tilgængelig tolkes som en accept af Vilkårene.

15.4. Ændring af Vilkårene varsles Virksomheden i rimelig tid via e-mail.

15.5. Virksomheden er udelukkende selv ansvarlig for at holde sig orienteret omkring ændringer i Vilkårene.

16. LOVVALG & VÆRNETING

16.1. I tilfælde af uenighed mellem VentLog og Virksomheden skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Esbjerg som rette værneting. VentLog kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus.

17. GYLDIGHED

17.1. Disse Vilkår gælder fra 1. juni 2024.

17.2. Denne udgave af Vilkårene erstatter alle tidligere udgaver.

18. ØVRIGT

18.1. VentLog er berettiget til, uden omkostninger, offentligt at kommunikere og beskrive samarbejdet, resultatet, samt produktet og kundens navn. Dette gælder også for præsentationer, promoveringsmateriale og via VentLogs hjemmeside m.m.

 

Bilag I: Definitioner

Vilkår: Disse aftalevilkår.

Hjemmesiden: VentLogs hjemmeside, https://www.ventlog.dk

Systemet: VentLog platformen

VentLog: Intertisement ApS, Torvet 21, 6700 Esbjerg med CVR-nummer 31071739

Virksomheden: Din virksomhed

Planlagte Driftsforstyrrelser: En driftsforstyrrelse der er planlagt i forvejen. F.eks. en systemopdatering.

Ekstraordinære Planlagte Driftsforstyrrelser: En ekstraordinær driftsforstyrrelse planlagt af VentLog for at sikre fremadrettet stabil drift af systemet. Kan ske inden for normal arbejdstid og varsles så hurtigt som muligt.

Kontakt os!

Har ud et ønske om yderligere funktioner og integrations muligheder, eller blot sprøgsmål omkring systemet eller vores priser? 

Så skriv til os, og få et fordelagtigt tilbud til en løsning passende til dig og dine behov!

    VENTLOG

    Nem og mobil registrering

    Udviklet af Intertisement ApS.